Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-065144
Tytuł projektu: „Młody Mechanik Samochodowy – konkurs umiejętności dla branży motoryzacyjnej”.
Czas trwania: 01.12.2019 – 31.08.2022
PARTNERSTWO Projektu:
Lider:
  • INTER CARS S.A. - Polska
Partnerzy:
  • UAB "Inter Cars Lietuva"- Litwa
  • SIA "INTER CARS LATVIJA"- Łotwa
  • Inter Cars Hungária Kft. - Węgry
  • Inter Cars Bulgaria Ltd. - Bułgaria
  • S.C. INTER CARS - Rumunia
  • Inter Cars Eesti OÜ – Estonia

Celem projektu jest promowanie wysokiej jakości kształcenia zawodowego dla branży motoryzacyjnej poprzez wieloetapowy (od szkolnego do międzynarodowego) konkurs umiejętności organizowany przez pracodawców dla uczniów szkół branżowych i techników. Sposób realizacji konkursu będzie wskazywał kierunki rozwoju i dostosowania programów kształcenia szkolnictwa zawodowego do zmieniających się w czasie potrzeb motoryzacyjnego rynku pracy w krajach uczestniczących.

Partnerstwo wierzy, że wspólne wysiłki na rzecz stworzenia jednolitych standardów organizowania i przeprowadzania międzynarodowych konkursów umiejętności dla uczniów szkół branżowych i techników przyczynią się do nawiązania kontaktów między szkołami, nauczycielami i uczniami. Będzie to również wymiana doświadczeń oraz określenie zakresu wiedzy, umiejętności i postaw społecznych oczekiwanych przez pracodawców motoryzacyjnych.

Realizacja projektu przyczyni się również do stworzenia systemu uznawania kwalifikacji w branży motoryzacyjnej na europejskim rynku pracy. Pomoże też w stosowaniu prawa europejskiego do swobodnego przepływu pracowników. Wspierać będzie aktualizację szkolnych podstaw programowych oraz zasad przeprowadzania egzaminów zawodowych.

W ramach projektu przewidziane są działania:
- przegląd, analiza i zebranie wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, efektywnych i innowacyjnych metod i technik sprawdzania wiedzy, umiejętności i postaw społecznych wśród potencjalnych pracowników warsztatów samochodowych;
- przeszkolenie sędziów i przeprowadzenie konkursów YCM w oparciu o wypracowane produkty ;
- wypracowanie modelu partnerskiej współpracy i konsultacji przy tworzeniu zasad i reguł organizowania konkursów wiedzy i umiejętności dla innych grup zawodowych w grupie Inter Cars.
Zakres aktywności jest mozliwy do wykorzystania również przez inne branże.

Główne cele/rezultaty projektu:
- Ustalenie wytycznych dotyczących organizacji konkursu od poziomu szkoły do międzynarodowego,
- Utworzenie baz standardowych pytań i zadań,
- Oprcowanie systemu oceniania umiejętności uczestników w konkursie i przeszkolenie sędziów, którzy będą oceniali pracę uczniów,
- Przygotowanie zasda promowania I upowszechnianai informacji o konkursie wśród szkół, nauczycieli, uczniów i firm branżowych.

Grupa docelowa projektu:
- Nauczyciele i uczniowie techników i branżowych szkół motoryzacyjnych;
- Administracja rządowa i samorządowa odpowiedzialna za kształcenie zawodowe, w tym przygotowujące podstawy programowe dla branży motoryzacyjnej;
- Komisje egzaminacyjne odpowiedzialne za organizację i przeprowadzanie egzaminów zawodowych w branży motoryzacyjnej;
- Organizacje pracodawców i pracowników branży motoryzacyjnej na poziomie krajowym i europejskim;
- Organizatorzy konkursów branżowych, wiedzy i umiejętności w różnych sektorach.

ORGANIZATORZY KONKURSU

PARTNERZY MIĘDZYNARODOWI

PARTNERZY KRAJOWI

Facebook